Arquitectura. Práctica profesional

curso 17 de abril de 16:30

Organizado por COAG

 Os días 17, 18, 23, 24, e 25 en horario de 16.30 a 20.30h. 
 Este curso está orientado a expoñer, a nivel xeral, os principais aspectos e os problemas máis habituais do exercicio profesional, servindo ademais como como iniciación aos profesionais máis recentes. Así, o curso está dirixido:
● A aqueles que se están iniciando ​na práctica profesional da arquitectura.
● A aqueles que desexen actualizar ​os seus coñecementos nos distintos aspectos e ámbitos relacionados coa práctica profesional.
Para iso, levará a cabo un percorrido ao longo do proceso proyectual e construtivo seguindo a secuencia habitual de desenvolvemento temporal das diferentes fases do traballo: as fases previas, o proxecto, a dirección de obra, etc. Esta secuencia permite integrar ademais outras temáticas de gran relevancia relacionadas con cada unha das fases.
A programación inclúe ademais unha mesa redonda de peche do curso.
SESIÓN 1 [4 H]
Presentación.
Presentación do contido e obxectivos do curso.
1.1. Proxecto [I]. Elaboración do proxecto​:
1. Marco regulador: LOE, CTE e outras disposicións legais.
2. Tramitación colexial.A direcc
3. Participación doutros técnicos
1.2. Proxecto [II]. Ferramentas e utilidades:
1. Firma electrónica
2. CTE e Certificación enerxética
3. Área técnica do COAG
4. Algúns aspectos informáticos relacionados.
Relatores:
– ​ Anxo da Ponte Fernández. Área Técnica do COAG.
– Rocío Lamas Pérez-Cepeda. Área Técnica do COAG.
– Manuel Ángel dá Cruz Branco. Área de informática do COAG
SESIÓN2 [4 H]
2.1. Proxecto [III]. Tramitación: Visado e licencias
Tramitación administrativa dos traballos
1. A licenza e outras autorizacións administrativas: Licenzas urbanísticas Comunicacións previas
2. As regulación das actividades
Relatores:
– Julia Chamosa Martín. Área Técnica do COAG.
– Cristina López Eimil. Área Técnica do COAG.
SESIÓN 3 [4 H]
3.1. Dirección de obra [I]
Que necesitamos facer antes do inicio de obra para asegurar a viabilidade e legalidade da obra non asumindo riscos innecesarios.
1. Seguridade e saúde
2. Orzamentos e pregos de condicións
3. Actas
4. Documentación
3.2. Dirección de obra [II]
Todo o necesario para dirixir a obra con rigor para evitar sobresaltos finais por falta de control. Trataríase ademais de ver como se abordan os imponderables xurdidos: modificacións de proxecto, de contratista, cambios de propiedade, etc.
1. Documentación de seguimento de obra
2. Libros
3. Controis
4. Certificados
5. As modificacións durante a obra. Modificacións compatibles e non compatibles coa licenza. Legalizacións.
Proposta relatoras
– Antonio Freire Romeu. Área Técnica do COAG.
– Enrique Urdiales de Santiago. Área Técnica do COAG.
SESIÓN 4 [4 H]
4.1. Outros traballos
1. Informes
2. Ditames. O IEE.
3. Certificados. Certificados de antigüidade
4. Valoracións. Valoracións hipotecarias. Valoración de expropiacións.
5. Memorias de actividade.
6. Parcelaciones urbanísticas.
Relatores
– Eduardo Alonso Lois. Arquitecto. Área Técnica do COAG.
– Alberto Escobar Molinero.Área Técnica do COAG.
 SESIÓN 5 [4 H]
5.1. Aspectos legais e administrativos
〉 Contratación
− Como contratar os distintos servizos externos.
− Como elaborar os nosos propios contratos, abordando tanto as distintas formas de colaboración como as relacións cos diferentes axentes no proceso de edificación.
− Contratar e ser contratado
− Orzar os traballos: calcular os nosos custos, visado, seguros.
− Deontología profesional e incompatibilidades.
〉 Propiedade intelectual
〉 LOPD
Relatores:
– ​Juan Raposo Arceo. Doutor en Dereito.
– Enrique Urdiales de Santiago. Arquitecto. Área Técnica do COAG.
5.2. Mesa redonda: Outras formas de exercer a profesión.
Arquitectos que se destaquen por realizar unha actividade diferente á elaboración de proxectos, de forma complementaria ou como actividade única: arquitectos empresarios, funcionarios, editores, docentes, profesionais que se dedican á difusión da obra de arquitectura, propia ou allea e en todo tipo de soportes.
5.3. Peche do curso.

  • ¡Compárteo!